sjonger - ferskeskriuwer

sjonger-ferskeskriuwer


Aginda

07-04-2020
Erasmushiem Ljouwert (IS UTSTELLE)
Fanwege sukses op werhelling: Solo-optredens yn ferskate buertkeamers.    Meer
17-05-2020
Muzikamer Festival (IS UTSTELLE)
It Muzikamer Festival fynt plak yn Glinstra State yn Burgum. Der komt in ferskaat oan artysten. Alle optredens binne akoestysk. De tagong is fergees.   Meer
06-06-2020
Peije Dei Drachten
Peije Dei is in jierliks festival yn it sintrum fan Drachten. In ferskaat oar artysten spilet op de ferskillende poadia. De tagong is fergees. Fanôf 13:00 oere oant 17:00 oere spylje ik op it poadium by de...   Meer
13-06-2020
Slachtemarathon (IS UTSTELLE)
   Meer
14-06-2020
-
14-06-2020
Bonifatiusdei
Progress spilet tidens de Bonifatiusdei by de Bonifaciuskapel yn Dokkum.   Meer
21-06-2020
Jarl Ruinen projekt
Op dizze dei fynt de útfiering/presintaasje fan it Jarl Ruinen projekt yn Ie plak. Ik ha trije ferskes skrean by it skoalleprojekt fan Klasina van der Werf. Mei Zwaanette Dijkstra en de bern fan de skoalle De...   Meer
02-10-2020
Midnight Walk Dokkum
Optredens by de Midnight Walk Dokkum, lokaasje De Groen, Van Kleffenstraat 5 yn Dokkum.   Meer
28-12-2020
-
28-12-2020
Vrienden van De Bres Live
Progress. Under oare Progress spilet in seleksje van nûmers út de Top 2000.    Meer